مجله علوم زیستی خلیج فارس با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی درحوزه های مختلف زیست شناسی وعلوم بین رشته ای وابسته، تلاش دارد تا مقالات مرتبط را بعد از ارزیابی دقیق به چاپ رساند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه